ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN “Handelsonderneming X. Wolf” gevestigd te Zutphen aan Industrieweg 99E te Zutphen. Kamer van Koophandel: inschrijving onder nummer 56060742

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle gesloten overeenkomsten tussen Wolf en een koper, voor zover betrekking hebbend op de koop en verkoop van producten. Als koper geldt een ieder die een offerte of een product van Wolf ontvangt. Nader “koper”. Voor de levering van diensten door Wolf gelden andere algemene voorwaarden.
Onder Wolf wordt verstaan Handelsonderneming X. Wolf, ook handelend onder de namen: Wolf Office Seats; YOURFairChair; Wolf Horeca; Wolf Floors. Nader “Wolf’.

Artikel 2 - Offertes
2.1 Alle offertes van Wolf zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte van Wolf een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft Wolf het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties inzake kenmerken van producten zoals maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specificaties zijn voor Wolf slechts bindend indien dit uitdrukkelijk als zodanig is vermeld.
2.4 Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft eigendom van Wolf en dienen op eerste verzoek geretourneerd te worden. De koper draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan Wolf ter kennis zijn gebracht.
2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Wolf of namens Wolf gedaan door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Wolf slechts indien deze door Wolf schriftelijk zijn bevestigd, dan wel conform worden geleverd.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, ingekochte diensten exclusief bijkomende kosten Wolf
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in Euro’s, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3.3 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is Wolf gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 - Levering en levertijd
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf Wolf.
4.2 De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper derhalve Wolf schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 Wolf is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Wolf afzonderlijk kan factureren. Betaling door de koper dient alsdan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake “Betaling”.
4.4 Indien de koper de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de koper een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
Zonder bedoelde aantekening geldt tussen partijen als vaststaand dat de emballage in goede staat was ten tijde van de aanname.
4.5 Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door de koper niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. De kosten van nalevering komen in dat geval voor rekening van koper.
4.6 Voor goederen welke op termijn worden geleverd, kan Wolf betaling vooraf verlangen.

Artikel 5 - Afwijkingen/stempels bij specials
5.1 Met betrekking tot de hoeveelheid van af te leveren partijgoederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.
5.2 Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegelaten.
5.3 De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d., welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of merkteken blijven eigendom van de betreffende fabrikant en worden niet meegeleverd. De vervaardigingkosten worden in rekening gebracht.

Artikel 6 - Transport
6.1 Het transport van de goederen geschiedt in overleg.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden netto-contant uiterlijk op het moment van de aflevering. Wolf is gerechtigd van de koper een deelbetaling bij opdracht te verlangen.
7.2 Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door Wolf aangewezen bank- of Postbankrekening, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.
7.3 De koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien zijn vordering door Wolf wordt erkend.
7.4 Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem eventueel verschuldigde interest alsmede van de door Wolf gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en/of opslagkosten en overige kosten en worden daarna in mindering gebracht op steeds de oudste openstaande rekening.

Artikel 8 - Te late betaling
8.1 Indien de koper de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, is de koper van rechtswege in verzuim en is de koper de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procentpunten ex artikel 6:119a, 120 lid 2 BW verschuldigd aan de Wolf. Voorts zal de koper de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij Wolf zal hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor advocaten-declaraties met een minimum van € 250,00. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de koper.
8.2 Indien:
a. de koper in verzuim is en/of
b. Wolf goede gronden heeft te vrezen, dat de koper niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen
zal Wolf, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
- vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen;
- de uitvoering van de verkoopovereenkomst - geheel of gedeeltelijk op te schorten;
- de overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
- zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met koper op te schorten.
Wolf zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van de koper deze maatregelen rechtvaardigt.

Artikel 9 - Overmacht
9.1 Tekortkomingen van Wolf in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- de omstandigheid dat Wolf een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
- stakingen;
- storingen in het verkeer;
- overheidsmaatregelen die Wolf verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
- bovenmatig ziekteverzuim.

9.3 Indien aflevering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen -onder uitsluiting van verdere rechten- bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.

9.4 De in artikel 9.3. genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.
9.5 Indien Wolf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 - Garantie
10.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Wolf in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.
10.2 Indien de koper genoegzaam heeft aangetoond dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Wolf de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij Wolf verkiest de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen te vervangen.
10.3 Garantie wordt slechts verstrekt indien en voor zover een garantie schriftelijk is overeengekomen.
10.4 Wolf zal slechts uitvoering geven aan zijn garantieverplichtingen indien en voor zover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland bevinden.
10.5 Glasbreuk, schade aan vlechtwerk of stofferingen, krassen ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-) doeleinden, onvoldoende onderhoud en gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de koper zelf of door derden, blijven buiten de garantie.
Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting Wolf onderdelen vervangt, worden de te vervangen onderdelen eigendom van Wolf.
10.6 Wanneer Wolf zijn uit deze bepaling voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen jegens de koper voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.

Artikel 11 - Reclames
11.1 De koper dient binnen één dag na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden. Ingeval van ontvangst van een vervoerder geldt een onmiddellijk onderzoekplicht en meldingsplicht voor emballage zoals aangegeven in artikel 4.4 van deze voorwaarden.
11.2 De koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, indien hij het onderzoek als bedoeld in artikel 11.1 nalaat of Wolf niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.
11.3 Zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat de koper ze heeft ontdekt, doch uiterlijk 6 maanden na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld bij Wolf.
11.4 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.
11.5 Gereclameerde zaken mogen uitsluitend worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolf.
11.6 Ingeval van gegronde en correct ingediende klachten verplicht Wolf zich, zulks te zijner keuze, rekening houdend met de belangen van de koper en de aard van de klacht, tot:
- aflevering van het ontbrekende; of
- herstel van de afgeleverde zaken; of
- vervanging van de afgeleverde zaken; of
- restitutie van een deel de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.
11.7 Wolf zal deze keuze binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de koper doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de koper bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van Wolf te kiezen.
11.8 Wanneer Wolf zijn uit artikel 11.6 of 11.7 voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen jegens de koper voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de koper geleden gevolgschade.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Wolf is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
- Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Wolf slechts aansprakelijk voor zover hij hier tegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering dan wel de factuurwaarde van het geleverde;
- Voor schade als gevolg van niet tijdige aflevering is Wolf niet aansprakelijk;
- Voor schade in andere gevallen is de aansprakelijkheid van Wolf beperkt tot de door de koper geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Wolf, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;
- eveneens is Wolf aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn medewerkers
- Bedrijfsschade (bedrijfsstoring, het stilliggen van het bedrijf, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
- De door Wolf te vergoeden schade zal worden gematigd indien het bedrag niet in verhouding staat tot de factuurwaarde van de opdracht.
- De koper is zelf aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de door Wolf afgeleverde zaken vanaf het moment van aflevering
- Zodra zich feiten of omstandigheden voordoen waaruit een reële dreiging van een claim, al dan niet op grond van aansprakelijkheid van de Wolf kan worden afgeleid, is de koper gehouden zulks schriftelijk te melden aan de Wolf binnen 1 dag nadat deze feiten of omstandigheden zich hebben voorgedaan. Na verloop van deze termijn is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van de Wolf uitgesloten.
- Ieder recht dat aan de koper toe zou komen, vervalt na verloop van één jaar na levering.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
13.1 De afgeleverde zaken worden eerst eigendom van de koper als deze aan al zijn verplichtingen jegens Wolf uit hoofde van alle (eerdere of latere) overeenkomsten heeft voldaan, inclusief betreffende door Wolf in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden en inclusief betreffende vorderingen tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede de in artikel 13.7 gefixeerde schadevergoeding.
13.2 De koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Wolf ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
13.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Wolf onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
13.4 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de koper uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
13.5 Na be-/verwerking van bedoelde zaken wordt Wolf (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de koper deze zaken automatisch gaan houden voor Wolf.
13.6 Indien Wolf niettegenstaande het bepaalde in artikel 13.5. niet de eigendom van de door de koper gevormde zaken verkrijgt, zal de koper op eerste verzoek van Wolf alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Wolf.
13.7 Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is Wolf gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 13 lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 13.5. bedoelde zaken, alsmede de in artikel 13.6. bedoelde zaken waarop het bezitloos pandrecht rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiervoor al zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan Wolf verschuldigde, met een minimum van € 500,- per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
14.1 De overeenkomsten tussen Wolf en koper worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van de wetgeving inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.

Artikel 15 - Geschillen
15.1 Alle geschillen welke aan een rechter worden voorgelegd zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen, , zulks met inachtneming van de ter zake vigerende competentieregels.

Artikel 16. voor consumenten Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
16.1  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
16.2  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
16.3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
16.4  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 17 - Kosten in geval van herroeping voor consumenten
17.1  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
17.2  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 18 - Uitsluiting herroepingsrecht voor consumenten
18.1  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 18.2 en 18.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
18.2  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
18. 3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
“Handelsonderneming X. Wolf” gevestigd te Zutphen aan Loverendale 3 te Zutphen. Kamer van Koophandel: inschrijving onder nummer 56060742

Artikel 1; Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: Wolf, enerzijds, en opdrachtgever anderzijds voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken, en voor zover in verband met het leveren door Wolf van diensten aan de opdrachtgever.
Onder Wolf wordt verstaan Handelsonderneming X. Wolf, ook handelend onder de namen: Wolf Office Seats; YOURFairChair; Wolf Horeca; Wolf Floors. Nader “Wolf’.

Artikel 2; Offertes; opdrachten
2.1 De door Wolf uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
Wolf is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever door Wolf schriftelijk wordt bevestigd, of indien Wolf met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
2.2 Wolf is slechts aan een door opdrachtgever gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Wolf schriftelijk is bevestigd.
2.3 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3; Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Wolf zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Wolf kan de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Wolf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wolf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Wolf zijn verstrekt, heeft hij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Wolf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wolf de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4; Contractduur; uitvoeringstermijn
4.1 In de overeenkomst van opdracht wordt de duur van de uitvoering, dan wel de omvang van de opdracht zo nauwkeurig mogelijk geschat.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Wolf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5; Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wolf is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wolf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wolf opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal hij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Wolf geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6; Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7; Intellectuele- en industriële eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Wolf zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Wolf behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8; Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van tenminste YYY dagen in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Wolf, naast vergoeding van gemaakte kosten, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 BW met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 9; Ontbinding
9.1 De vorderingen van Wolf op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wolf omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Wolf opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
- indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
In genoemde gevallen is Wolf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Wolf geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Wolf toekomende rechten.
9.2 Het in lid 1 genoemde recht van Wolf de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
9.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Wolf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wolf bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10; Gebreken; klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of de geleverde dienst dienen binnen 5 werkdagen na het leveren van de prestatie, dan wel het nalaten ervan, schriftelijk bij Wolf te worden ingediend
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Wolf de prestatie alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden.
Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wolf slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
10.3 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling bestaan. In het voorkomende geval zal restitutie van (een deel van) de betaalde som volgen.

Artikel 11; Wijze van facturering
11.1 De facturen van Wolf zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord getekende verantwoordingsformulieren.
11.2 Bij verschil van inzicht over de waarde van de geleverde prestatie zal Wolf de opdrachtgever factureren op basis van de bij hem bekende feiten en omstandigheden. Wolf zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
11.3 Wolf is gerechtigd om verschuldigde kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11.4 Wolf is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen honorarium of tarief, indien externe factoren hiertoe aanleiding geven. Een dergelijke verhoging kan slechts aan opdrachtgever worden berekend als deze hem voor de datum van uitvoering van de opdracht is medegedeeld. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Deze opzegging dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door opdrachtgever te geschieden.

Artikel 12; Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim.
Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.
12.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13; Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 3.000,- 15%
- over het meerdere tot € 6.000,- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,- 8%
- over het meerdere tot € 60.000,- 5%
- over het meerdere 3%
Zulks met een minimum van € 250,-. Indien Wolf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De kosten van een procedure komen geheel ten laste van opdrachtgever.

Artikel 14; Aansprakelijkheid
14.1 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat Wolf jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
14.2 De aansprakelijkheid van Wolf is, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
14.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wolf beperkt tot het bedrag van het overeengekomen, en reeds gedeclareerde, honorarium.
14.4 Wolf is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving, stilleggen van processen of leverproblemen van opdrachtgever.
14.5 Wolf is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever of aan derden wordt toegebracht door derden die Wolf ten behoeve van de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld. Opdrachtgever zal Wolf vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
14.6 De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Wolf of zijn medewerkers.

Artikel 15; Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Wolf zijn toe te rekenen. 15.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Wolf voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.
15.3 Ingeval van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Wolf opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wolf niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4 Indien Wolf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
15.5 Wolf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16; Toepasselijk recht
Op elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Wolf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17; Geschilbeslechting
Wolf is gerechtigd een geschil voor te leggen aan de in Zutphen gevestigde bevoegde rechter.

Artikel 18; Wijziging van de voorwaarden
Wolf is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Wolf zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

© 2012 - 2024 YourFairChair: voor comfortabele stoelen en functioneel kantoormeubilair | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel